• Andemar Catalunya

    Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives

    Circulares

20 de diciembre 2019

Como continuación a la información que le hemos ido enviado sobre este asunto, le trascribimos a continuación la información recibida al respecto de la Subdirección General de Gestión y Control de Juego y Apuestas de la Generalitat:

“Ateses les consultes que ens han plantejat en relació amb l’adequació per substitució de les fiances dipositades per les empreses de joc, en compliment amb la disposició transitòria única del Decret Llei 12/2019, de 9 de juliol, i d’acord amb la Caixa General de Dipòsits, us informo del següent:

  • La data límit per portar a terme l’adequació de les fiances és el dia 12 de gener de 2020.
  • Es considerarà que les empreses de joc han donat compliment a l’adequació de les fiances, si la data que consta al document d’aval o assegurança, és igual o anterior al dia 12 de gener de 2020.
  • No es prendrà com a referència la data d’alta a la plataforma de comptabilitat pública GECAT, que és la que es fa constar en el resguards de dipòsit”.