• Andemar Catalunya

    Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives

    Circulares

40 años de Andemar Catalunya

Vídeo del aniversario

pantalla inici video AC

Síntesis audiovisual a 40 años dedicados a la vertebración asociativa y en la defensa de la Máquina B recreativa con premio limitado en la Hostelería de Catalunya.

El vídeo conmemorativo recopila la gestación y proyección de la asociación, la estrecha relación con la hostelería, y vicisitudes ocurridas en este tiempo, además de recoger el testimonio de exponentes de las nuevas generaciones de empresas operadoras que aportan la visión y perspectiva a futuro del sector.

¡Felicidades, Andemar Catalunya!

pantalla inici video AC Felicitacions

Vídeo de felicitaciones de diversas personalidades.

13 de noviembre 2019

Como continuación a la información que le hemos ido enviado sobre este asunto, le trascribimos a continuación la información recibida al respecto de la Subdirección General de Gestión y Control de Juego y Apuestas de la Generalitat:

“En compliment de les instruccions de la Directora General de Tributs i Joc us informo:

En relació amb l’obligació d’adequar les fiances de joc en el termini màxim de 6 mesos, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria única del Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau fiscal, us recordem que aquest termini expira el proper dia 12 de gener de 2020.

Des de la Direcció General de Tributs i Joc s’han fet les actuacions necessàries amb la Intervenció delegada i el Servei de Gestió Econòmica del Departament VEH, així com la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, amb l’objectiu que el termini de devolució de les fiances a substituir sigui el més breu possible, d’acord amb els compromisos assolits amb els diferents interlocutors sectorials.

Per exemple no es fa necessària la publicació de cap edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s’ha simplificat la documentació a lliurar a Intervenció delegada per tal de portar a terme la fiscalització prèvia, s’han prioritzat l’ús dels procediments electrònics per guanyar eficiència en la gestió.

El resultat d’aquestes actuacions ha estat que actualment les substitucions de fiances es tramiten, a data d’avui, en gairebé un mes, a diferencia dels més de 3,4 o 5 mesos del tràmit ordinari.

Tenint en compte que es preveu la substitució d’unes 1.800 fiances, a data d’avui, només s’ha sol·licitat la substitució de poc més del 10%.

Tenint en compte el baix volum d’adequacions per substitució de fiances fins el dia d’avui, així com la proximitat del termini màxim per fer-ho, l’endarreriment en les sol·licituds de substitució pot provocar que no es pugui mantenir l’actual termini de tramitació de substitució de fiances i que, en conseqüència, es demori la devolució de les antigues fiances dipositades.

De la qual cosa us informem als efectes oportuns.”