1 de abril 2021

Hemos sido informados por la Dirección General de Tributs i Joc de un próximo corte en el servicio de la tramitación telemática de máquinas recreativas y de azar, desde las 8:00 horas del jueves 8 de abril hasta las 20:00 horas del lunes 12 de abril.

Transcribimos a continuación el texto íntegro del aviso recibido:

“Benvolguts/des,

Us faig avinent que l’àrea TIC del Departament VEH ens informa que, atesa la pujada a producció de nous aplicatius informàtics corresponents als mòduls dels programes de gestió de joc i apostes, des de les 08.00 hores del dijous 8 d’abril fins a les 20.00 hores del dilluns 12 d’abril quedarà interromput el servei de les aplicacions informàtiques actuals, raó per la qual els Serveis Territorials no podran tramitar les vostres peticions.

Aquesta aturada tècnica del servei també afecta a TMAQ per a la tramitació telemàtica de màquines recreatives i d’atzar.

De la qual cosa us n’informem als efectes oportuns.
Cordialment”.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise sobre este asunto.

Recordamos la conveniencia de consultar, de forma periódica, nuestra página web www.andemar.es y también en Twitter @andemarcat donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus Covid-19.